Hotline: (04) 37 857 009 - 093 228 2379 Hỗ trợ Hỗ trợ   facebook G In YouTube
 
maybay s4 mem 2

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG

 "Nhanh Chóng - An Toàn - Hiệu Quả"

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ CHUYÊN NGHIỆP

 "An Toàn - Năng Động - Tiết Kiệm - Đúng Hẹn"

NHÂN VIÊN NHIỆT TÌNH TRÁCH NHIỆM

HỆ THỐNG CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN THẾ GIỚI

"Nhanh Chóng - Thuận Tiện - An Toàn"

lỗi
  • You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '9,84) ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish' at line 13 SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by AND (contact.language in ('vi-VN','*') OR contact.language IS NULL)) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND c.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND a.language in ('vi-VN','*') AND a.catid IN (,9,84) ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '9,84) ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish' at line 13 SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by AND (contact.language in ('vi-VN','*') OR contact.language IS NULL)) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND c.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND a.language in ('vi-VN','*') AND a.catid IN (,9,84) ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tin tức

  • Hàng Hóa hạn chế vận chuyển trên Máy Bay
    Hàng Hóa hạn chế vận chuyển trên Máy Bay  HÀNG HÓA NGUY HIỂM:  Hàng nguy hiểm là các vật phẩm hoặc vật chất có thể gây rủi ro đối với sức khỏe, an toàn. của cải hoặc môi trường. Nó bao gồm không chỉ các chất có tính chất nguy hiểm được biểu hiện rõ như axít, chất phóng xạ, chất độc và chất nổ mà còn bao gồm cả các vật, chất không có tính chất nguy hiểm rõ ràng như nam châm, xe lăn sử dụng ắc quy…
  • Điều lệ vận chuyển hàng hóa Hàng Không
    Điều lệ vận chuyển hàng hóa Hàng Không   CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG  Điều 1. Mục đích Điều lệ vận chuyển hàng hoá được xây dựng nhằm những mục đích sau:1. Điều lệ là khung pháp lý cơ bản điều chỉnh các mối quan hệ trong vận chuyển hàng hoá trên các chuyến bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;2. Điều lệ là cơ sở để người vận chuyển ban hành các quy định và hướng dẫn thực hiện việc vận chuyển hàng hoá…